Novinky

fotky z koncertu 13.2.

20.12.2016

fotky z koncert si môžete pozrieť tuSúkromná základná umelecká škola, Macharova 1

Gabriel Rovňák je od r. 1991  zriaďovateľom a riaditeľom 1. Súkromnej umeleckej školy zborového spevu v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave-Petržalke. Ako dirigent speváckeho zboru CANENS zrealizoval vyše 700 významných koncertných vystúpení a nahrávok  doma a v zahraničí a 41 významných zahraničných  koncertných ciest/ Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Dánsko, Anglicko, Holandsko, Chorvátsko, Česká republika, Rakúsko, Švédsko, Ukrajina, Poľsko, Fínsko a Lotyšsko, Juhoafrická republika..

 

1. Štúdiúm na Súkromnej základnej umeleckej škole /ďalej SZUŠ/ sa realizuje formou klasického odpoludňajšieho, alebo kombinovaného vyučovania /tj. s plnením povinnej   školskej dochádzky/, na základe prejaveného záujmu dieťaťa, úspešného vykonania   prijímacích skúšok a súhlasu rodičov, alebo zákonného zástupcu-potvrdeného podpisom prihlášky na štúdiúm.

 2. Nástupom na štúdiúm je žiak povinný dodržiavať dohodnutý rozsah štúdia,pravidelne a v určenom čase /rozvrh hodín/ zúčastňovať sa na vyučovacom procese, koncertnej činnosti a aktivitách školy

 3. Dohodnutý rozsah štúdia je záväzný pre obe strany na obdobie jedného školského roka.

 4. Zmeny v rozsahu štúdia pre nový školský rok sa vykonávajú na základe vyplnenia a odovzdania podpísanej UPRESŇUJÚCEJ PRIHLÁŠKY – ZMLUVY o štúdiu, ktorú rodičia obdržia vždy pred ukončením prebiehajúceho školského roka. POTVRDENÁ KÓPIA UPRESŇUJÚCEJ PRIHLÁŠKY štatutárnym zástupcom školy bude vrátená rodičom, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa.

 5. Zmeny v rozsahu štúdia v priebehu školského roka je možné v opodstatnených prípadoch uskutočniť len po vzájomnej dohode s vedením školy.

 6. Rodičia, alebo zákonný zástupca neúčasť žiaka /choroba, vážne rodinné dôvody a pod./ ohlasujú písomne, alebo telefónicky príslušnému pedagógovi, alebo vedeniu školy.

 7. Žiak /študent/, SZUŠ  NESMIE bez vedomia a súhlasu vedenia školy, účinkovať v iných telesách umeleckého zamerania, zúčastňovať sa verejných súťaží apod. v ktorých by uplatňoval spevácke, hudobno-nástrojové, literárno-dramatické a tanečné  zručnosti nadobúdané na SZUŠ.

 8. Ak žiak a jeho rodičia uvažujú, prípadne sa rozhodnú pre pokračovanie v štúdiu umeleckého zamerania na strednej odbornej škole a v rámci prijímacích skúšok je požadované preukázanie umeleckých zručností a návykov, alebo teoretických vedomostí - túto skutočnosť je potrebné ohlásiť vedeniu SZUŠ v dostatočnom časovom predstihu /najmenej 1 rok pred plánovaným vykonaním prijímacích skúšok.

9. UKONČENIE ŠTÚDIA NA SZUŠ:

    ==========================

    A/ Zo strany rodičov, alebo zákonného zástupcu:

- na základe písomnej žiadosti doručenej vedeniu SZUŠ

- v prípade mimoriadnych – nepredvídaných okolností, po predložení písomnej žiadosti, je možné dospieť k dohode o predčasnom ukončení štúdia žiaka

   /študenta/

    B/ Zo strany SZUŠ:

- ak žiak/študent/ prestane plniť učebný plán, alebo jeho časť bez dôvodného opodstatnenia

- ak sa na základe skúšok a previerok sa preukáže, že žiak nemá ďalšie dostatočné predpoklady úspešného rozvoja praktických umeleckých schopností a teoretických vedomostí

 - ak hodnotenie úrovne vedomostí z hlavného predmetu je vyjadrené stupňom hodnotenia – NEUSPOKOJIVÝ

  - ak celkové hodnotenie – priemer známok na vysvedčení je vyšší, ako 2,5

- ak žiak v priebehu polroka, alebo školského roka vynechá viac ako 40% fondu vyučovacích hodín a z tohoto dôvodu nemohol byť z príslušných predmetov klasifikovaný

- ak je pobyt žiaka/študenta/ v triede a na škole nevyhovujúci z výchovných dôvodov - narúša chod vyučovacieho procesu v triede, nerešpektuje pokyny vyučujúcich a pod., čo má v konečnom dôsledku vplyv na celkové hodnotenie triedy ako celku

- ak rodičia, alebo zákonný zástupca bez upozornenia prestanú uhrádzať dohodnutý rodičovský príspevok a ani na základe upozornenia na túto skutočnosť zo strany SZUŠ nieje možné dôjsť k vzájomnej dohode – bližšie v odseku –

  Rodičovský príspevok

- konečné rozhodnutie o ukončení štúdia na škole – zo strany rodičov, zákonnéh zástupcu, alebo školy, musí byť vopred vzájomne prekonzultované