Pedagógovia

MgA. Mária Šuleková, Hra na husliach  

absolvovala hru na husliach na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a následne pokračovala v Brne na Janáčkovej Akadémii múzických umení v štúdiu hry na violu u prof. Jirího Kratochvíla, zakladajúceho člena svetoznámeho Janáčkovho kvarteta. Po skončení štúdia pôsobila 10 rokov v orchestri Slovenského národného divadla a v Dámskom komornom orchestri.

Pedagogickej činnosti sa venuje už vyše 20 rokov. So žiakmi úspešne absolvovala množstvo súťaží,  husľových dielní a workshopov u p. prof. Pazderu z Pražskej Akadémie múzických umení, u Vladimíra Harvana, u Dalibora Karvaya a mnohých iných.

Sme veľmi radi, že od školského roka 2023/2024, bude pani učiteľka vyučovať na našej škole. 

 

Viktor Šuchter, Hra na bicie nástroje, basovú gitaru

aktuálne pôsobí ako stály člen Hudby Ministerstva vnútra SR a orchestra Ľudovej hudby Lúčnica. Často spolupracuje s rôznymi zoskupeniami (Tomáš Rédey trio, GATTCH project), orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla, SĽUK, Musica Aeterna, ŠKO Žilina), účinkuje v predstaveniach na Novej scéne. 

Venuje sa rozmanitým hudobným žánrom, aranžuje skladby pre rôzne zoskupenia i svojich žiakov. Vyštudoval Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v triede Stanislava Mášika. Na našej škole pôsobí od roku 2022.

d

Hra na klavíri, Hudobná teória

Mgr. Magdaléna Bardelčíková

 Po absolvovaní študijného odboru Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave nastúpila ako pedagogička na SZUŠ Macharova. V rokoch 1997-2005 sa venovala výučbe nadaných detí v špecializovaných hudobných triedach SZUŠ, ktoré boli založené na ZŠ Lachova v Petržalke. Pani učiteľka Bardelčíková sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých už takmer 20 rokov. Na SZUŠ Macharova vyučuje Hru na klavír a Hudobnú teóriu.

 

Helena Šagová, Hra na klavíri

je absolventka Konzervatória v Bratislave v triede prof. Masarikovej. Po skončení štúdia v roku 1976 nastúpila ako korepetítorka v letnom oddelení  Konzervatória, neskôr na Tanečnom Konzervatóriu E Jaczovej, kde pôsobila 20 rokov. V rokoch 2001-2019 vyučovala na ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava. Počas pedagogickej praxe absolvovala množstvo seminárov zameraných na kreatívne hudobné a pedagogické vzdelávanie. Žiaci pod jej vedením sa úspešne zúčastnili súťaží v sólovej hre na klavíri a komornej hre. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na SZUŠ Macharova.

 

Bc. Martina Mrovčáková, Hra na klavíri

Venuje sa hre na klavír od svojich siedmych rokov. Aktuálne je študentkou konzervatória v odbore hra na klavíri a vysokoškolsky sa vzdeláva na Pedagogickej fakulte UK v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Zaujíma sa o oblasť kreatívneho hudobného vzdelávania (školenie pod vedením PhDr. Miroslavy Blažekovej) a metódy muzikofiletiky. Na našej škole pôsobí od roku 2022 a aktuálne sa venuje predovšetkým vzdelávaniu najmenších klaviristov.

 

Hra na zobcovej, priečnej a írskej flaute

Mgr. Art. Martin Záhora

Štátne konzervatórium v Bratislave absolvoval v triede doc.Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. s vyznamenaním. Svoje štúdium ukončil  sólovým  výkonom, sprevádzaným Symfonickým orchestrom študentov konzervatória pod taktovkou Gabriela Rovňáka ml. Ako zahraničný študent pôsobil rok na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v  triede Dr. Hansgeorga Schmeisera. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, kde pôsobí aj ako sólista. Získal množstvo cien ako aj titul Najlepší sólový výkon na festivale mládežníckych orchestrov v Poľskom Rybniku v roku 2007, kde mu bola udelená prvá cena. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Považská Bystrica a na Akadémii Musicana v Bratislave. Od roku 2006 je pedagógom na SZUŠ Macharova. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Od roku 2008 je členom Dychového orchestra Ministerstva vnútra a od roku 2013 orchestra umeleckého súboru Lúčnica.

 

Hra na harfe, Spevácky zbor Canens a Sedmohlások, Prípravný ročník hudobnej teórie

MgA. Ivana Záhorová Rovňáková

je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave v odbore hra na harfe a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odbore Hudobný manažment. Počas štúdia absolvovala ročné štipendijné pobyty na Oundle school (UK) a University of Leeds (UK). Hru na harfe rozvíjala pod vedením Mgr.art. Zuzany Törökovej PhD., Roweny Bass a Kataríny Englichovej. Pedagogickej činnosti sa venuje na našej škole už viac ako 15 rokov. 

Vyučuje deti a dospelých všetkých vekových kategórii a dlhodobo pôsobila ako pedagóg zborového spevu na materských a základných školách v Bratislave. Pochádza z hudobnej rodiny a popri hre na harfu študovala aj hru na klavíri, zobcovej a priečnej flaute. Od svojich šiestich rokov navštevovala, pod vedením svojho otca Gabriela Rovňáka, Dievčenský spevácky zbor Canens. Práve vďaka nemu objavila krásu hudby a čaro kolektívneho muzicírovania.

Počas štúdia i pedagogickej praxe  absolvovala množstvo hudobných školení a seminárov, zameraných na kreatívne hudobné vzdelávanie, Orffovu metodiku a prácu s deťmi, pod vedením takých osobností, ako je PaedDr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Marie Novotná PhD., Prof. PhDr. Eva Jenčková CSc., PaedDr. Anna Derevjaníková PhD., Mgr.art. Tomáš Boroš PhD. ArtD a Mgr. Andrea Mašlejová PhD, DiS. art.

Hudobné workshopy a semináre viedla v rámci vzdelávacích projektov Filharmónie Brno a Opery North (Leeds, UK).  Vyučuje hru na harfe, zborový spev, prípravné ročníky hudobnej teórie a hravé hodiny angličtiny „Let´s sing in English“. Od roku 2022 je riaditeľkou SZUŠ Macharova 1.

 

Hra na gitare

Mgr.art. Adam Svitač

sa začal venovať gitare v 14 rokoch. Vyštudoval konzervatórium v Nitre a v Bratislave.

V júni 2020 ukončil štúdium na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave pod vedením doc. Martina Krajča, ArtD. V roku 2018/2019 študoval u popredného španielskeho gitaristu prof. Marca Socíasa v španielskom San Sebastiáne.

Od roku 2023 nastúpil na doktorandské štúdium do triedy doc. Martina Krajča, ArtD. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zároveň na VŠMU pôsobí ako pedagóg Alexandrovej Techniky, ktorú vyštudoval v Alexander Technique Centre Vienna.

 

Adam Svitač je účastníkom a finalistom rôznych medzinárodných súťaží International Guitar Festival

Pleven (Bulharsko), International Guitar Competetion Enrico Mercetalli Gorizia (Taliansko), Guitar

Festival Rust (Rakúsko), Festival Ivana Ballu Dolný Kubín (Slovensko).

 

Počas štúdia sa aktívne zúčastnil mnoho masterclassov doma i v zahraničí pod vedením: Lea Brouwera (Kuba), Sergia Assada (Brazília), Pavla Steidla (Česká Republika), Costasa Cotsiolisa (Grécko) Fabia Zanona (Brazília), Marca Tamaya (Kuba), Marca Socíasa (Španielsko), Jozefa Eotvosa (Maďarsko) a ďalších.

 

Taktiež sa pravidelne zúčastňuje zahraničných stáží v španielskom San Sebastiáne v triede prof. Marca Socíasa a na nemeckej univerzite Hochschule fur Musik Franz Liszt vo Weimare u prof. Ricarda Galléna. 

Sólo spev- hlasová pedagogička

Mgr. Marianna Prievozníková Geleneky

je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V júni 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave. Vzdelanie si dopĺňala na interpretačných kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Ireny Sylye, Petra Dvorského, Zlatice Livorovej, Dagmar Livorovej a na opernom workshope Jaromíra Brycha. Vystúpila v operných predstaveniach (Karolka v Janáčkovej Jenufe, Resl v Baumgartnerovej Marii Theresii, víla Terka vo Veľkej doktorskej rozprávke, Katarina von Bora v duchovnej opere Hrad prepevný, Mabel v operete Cirkusová princezná) a úspešne sa zúčastňuje speváckych súťaží (Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina - čestné , uznanie a dve interpretačné ceny, Medzinárodná spevácka súťaži v Jihlave - cena Gabriely Beňačkovej).Okrem opernej tvorby sa venuje aj koncertnej literatúre rôznych štýlových období a spolupracuje s poprednými dirigentmi (R. Štúr, K. Zehnder, A. Kokoš. M. Šedivý...) a hudobnými telesami (Orchester Slovenskej Filharmónie, ŠKO Žilina, Metropolitný orchester Bratislava, Slovenský komorný orchester, Štátna filharmónia Košice...)So spevom začínala v nasom speváckom zbore Canens

 

HLBOKÁ- Elokované pracovisko

Hra na zobcovej flaute, Hudobná teória

Mgr. Zuzana Andrejcová

 Venuje sa pedagogickej činnosti od roku 1975, kedy ukončila štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas viac ako 40 ročnej pedagogickej praxe pôsobila na materských, základných i stredných školách v Turčianskych Tepliciach, Prešove, Senci a Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venuje aj tvorbe učebných textov (Modely hlasovo – rytmicko – dychovej – rozcvičky, Hudobno – pohybové činnosti v MŠ, Dejiny hudby v ukážkach a ďalšie), je autorkou publikácie „Škola hudby“, venuje sa muzikoterapii a organizačnej činnosti (slávnostné akadémie, výchovné koncerty, metodické prednášky, kurzy a semináre). Od roku 2005 pôsobí pani učiteľka Andrejcová na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave ako pedagogička zobcovej flauty a hudobnej teórie.   

 

 

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím