Pedagógovia

Hra na klavíri

Radoslava Kováčová

 

Img_4561x-4  je študentkou na Konzervatóriu v Bratislave, kde študuje klavír v triede Mgr.art. Kataríny Dibákovej a kompozíciu v triede Mgr.art. Petra Hochela PhD. Pravidelne sa zúčastňuje súťaží, venuje sa sólovej a komornej hre, aktívne korepetuje. Okrem interpretačných aktivít sa venuje aj komponovaniu vlastných skladieb či aranžovaniu diel pre rôzne hudobné zoskupenia. Vo voľnom čase hrá na klarinete, s ktorým pravidelne účinkuje vo viacerých hudobných telesách. Zaoberá sa spevom v miešaných a ženských zboroch a  dopĺňa si vedomosti v oblasti hudobnej interpretácie, teórie a pedagogiky.

 

Hra na klavíri, Hudobná teória

Mgr. Magdaléna Bardelčíková

Magda-bardelcikova po absolvovaní študijného odboru Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave nastúpila ako pedagogička na SZUŠ Macharova. V rokoch 1997-2005 sa venovala výučbe nadaných detí v špecializovaných hudobných triedach SZUŠ, ktoré boli založené na ZŠ Lachova v Petržalke. Pani učiteľka Bardelčíková sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých už takmer 20 rokov. Na SZUŠ Macharova vyučuje Hru na klavír a Hudobnú teóriu.

 

Hra na zobcovej, priečnej a írskej flaute

Mgr. Art. Martin Záhora

Antiqua-roznava-26 Štátne konzervatórium v Bratislave absolvoval v triede doc.Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. s vyznamenaním. Svoje štúdium ukončil  sólovým  výkonom, sprevádzaným Symfonickým orchestrom študentov konzervatória pod taktovkou Gabriela Rovňáka ml. Ako zahraničný študent pôsobil rok na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v  triede Dr. Hansgeorga Schmeisera. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, kde pôsobí aj ako sólista. Získal množstvo cien ako aj titul Najlepší sólový výkon na festivale mládežníckych orchestrov v Poľskom Rybniku v roku 2007, kde mu bola udelená prvá cena. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Považská Bystrica a na Akadémii Musicana v Bratislave. Od roku 2006 je pedagógom na SZUŠ Macharova. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Od roku 2008 je členom Dychového orchestra Ministerstva vnútra a od roku 2013 orchestra umeleckého súboru Lúčnica.

 

Spevácky zbor Canens – dirigentka

Mgr. Art. Zuzana Buchová – Holičková ArtD.

Buchova vyštudovala zborové dirigovanie na VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Blanky Juhaňákovej, ArtD. Popri chrámovom zbore Chorus Salvatoris päť rokov pôsobila ako asistentka zbormajsterky speváckeho zboru Technik Ivety Viskupovej.

Počas štúdia na VŠMU si rozširovala vzdelanie aj na medzinárodných kurzoch a súťažiach. Od mája 2012 do decembra 2013 bola zbormajsterkou miešaného speváckeho zboru Tirnavia. Stále pôsobí ako zbormajsterka a speváčka v miešanom chrámovom zbore Chorus Salvatoris pri jezuitskom kostole v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí ako dirigentka detského speváckeho zboru Canens na SZUŠ Macharova.

 

 

Spevácky zbor Canens – hlasová pedagogička

Nikola Illéšová

14232479_10207651623109412_1271209466742575555_n Študovala spev na Štátnom a neskôr na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Počas štúdia sa úspešne zúčastnila viacerých speváckych súťaží a spolupracovala s mnohými amatérskymi i profesionálnymi zborovými telesami (Komorný zbor konzervatória, Katedrálny zbor Dómu Sv. Martina, spevácke zbory Adoremus, Tempus, Stella, Technik, dievčenský komorný zbor Bella Musica a i.). Pani učiteľka Illéšová je zároveň absolventkou SZUŠ Macharova a bola dlhoročnou členkou nášho speváckeho zboru Canens. Okrem spevu sa venuje Street dance a Hip –hopovému tancu, kde získala ocenenia na medzinárodnej úrovni (viacnásobná účasť na majstrovstvách Európy a sveta). Na SZUŠ Macharova vyučuje sólový spev a pôsobí ako hlasová pedagogička speváckeho zboru Canens.

 

Hra na gitare

Ing. Michal Kubáň

      Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a Štátne konzervatórium v Žiline. Popri hre na gitaru sa venuje aj hre na husle a kontrabase. Navštevoval hodiny improvizácie a jazzovej harmónie u známeho jazzového gitaristu Stanislava Počajiho. V hre na gitare sa v súčasnosti ďalej zdokonaľuje pod vedením prof. Ondrejčáka na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Aranžuje a komponuje, pôsobil a pôsobí vo viacerých hudobných zoskupeniach so záberom od súčasnej vážnej hudby (Experimental Ensemble), swing (UZ), funk rock (Susedovie Kury), až po ethno folk (Tra-Band). Od roku 2011 žije a pôsobí v Bratislave ako učiteľ gitary na SZUŠ Macharova a na 1. Súkromnom gymnáziu.

 

Hra na bicie nástroje

Marián Zajaček

Marian_zajacek_photo Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave v roku 1977 nastúpil ako hráč  na bicie nástroje do Big-Bandu Radio Bratislava a neskôr v roku 1993 do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Bratislava. V roku 1988 začal vyučovať bicie nástroje na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Na SZUŠ Macharova pôsobí ako pedagóg bicích nástrojov od roku 2003. Pravidelne spolupracuje s orchestrom Opery Slovenského národného divadla, s orchestrom Slovenskej filharmónie a Big Bandom Pavla Zajačka.

 

Hra na koncertnej a írskej harfe

MgA. Ivana Záhorová - Rovňáková

Zahorova2 vyštudovala hru na harfe na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede Zuzany Törökovej. Počas štúdia sa zúčastnila ročného študijného pobytu v Anglicku na prestížnej Oundle school, kde študovala hru na harfe (koncertnej a írskej) pod vedením Roweny Bass. Dôležitým míľnikom počas štúdia boli taktiež pravidelné hodiny s významnou českou harfistkou Kateřinou Englichovou. Po skončení konzervatória pokračovala v štúdiu na Janáčkovej Akadémii Múzických umení v Brne v odbore Manažment v kultúre. Počas štúdií sa začala venovať práci s deťmi a v spolupráci s Filharmóniou Brno organizácii hudobných workshopov pre mládež a pedagógov umeleckých škôl. Je držiteľkou viacerých certifikátov Orffovej metodiky hudobného vzdelávania, pravidelne sa zúčastňuje kurzov a workshopov, zameraných na rozvoj detskej hudobnej tvorivosti.  Na SZUŠ Macharova pracuje od roku 2002.  

 

HLBOKÁ- Elokované pracovisko

Hra na zobcovej flaute, Hudobná teória

Mgr. Zuzana Andrejcová

Andrejcova sa venuje pedagogickej činnosti od roku 1975, kedy ukončila štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas viac ako 40 ročnej pedagogickej praxe pôsobila na materských, základných i stredných školách v Turčianskych Tepliciach, Prešove, Senci a Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venuje aj tvorbe učebných textov (Modely hlasovo – rytmicko – dychovej – rozcvičky, Hudobno – pohybové činnosti v MŠ, Dejiny hudby v ukážkach a ďalšie), je autorkou publikácie „Škola hudby“, venuje sa muzikoterapii a organizačnej činnosti (slávnostné akadémie, výchovné koncerty, metodické prednášky, kurzy a semináre). Od roku 2005 pôsobí pani učiteľka Andrejcová na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave ako pedagogička zobcovej flauty a hudobnej teórie.   

 

Hra na zobcovej a priečnej flaute

Beatrica Feková

Web_nahaddddd-79 Hru na priečnej flaute študovala na Štátnom konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr.art Júlie Kováč-Burášovej ArtD, v súčasnosti je študentkou Štátneho konzervatória v Bratislave v triede doc.Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. 

Počas štúdia spolupracovala s folklórnymi súborom Makovica a viacerými speváckymi zbormi. Orchestrálne skúsenosti nadobudla predovšetkým ako členka orchestra konzervatória, ale aj počas medzinárodných projektov.

Svoje prvé pedagogické skúsenosti získala ešte počas štúdia v Košicicach na ZUŠ Márie Hemerkovej. Od septembra 2016 pôsobí pani učiteľka Feková  ako pedagogička zobcovej a priečnej flauty na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave. 

 

 

Hra na zobcovej a priečnej flaute

Radka Kolcúnová

Radka-kolcunova_3 Na Konzervatóriu v Brne absolvovala hru na priečnej flaute pod vedením Mgr. Boženy Růžičkovej a v súčasnosti je študentkou  na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, odbor hra na priečnej flaute v triede  doc. Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. 

Počas štúdia bola členkou jazzového orchestra Swingless jazz ensamble pri SZUŠ  Heleny Madariovej v Nitre a spolupracovala ako sólistka s nitrianskym komorným orchestrom Collegium Cantorum pod taktovkou Štefana Madariho.  Zúčastnila sa odborných seminárov a prednášok o hre na priečnej flaute u Hansgeorga Schmeisera, Áshildur Haraldsdóttir, Clary Novákovej, Roberta Winna, Jánosa Bálinta a interpretačných kurzov pod vedením prof. Mgr. Václava Kunta a doc. Františka Kantora z Hudební fakulty JAMU v Brne. Je členkou Slovenského mládežníckeho orchestra. Od októbra 2016 pôsobí ako pedagogička zobcovej a priečnej flauty na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave. 

 

 

 

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky