Pedagógovia

MgA. Mária Šuleková, Hra na husliach  

absolvovala hru na husliach na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a následne pokračovala v Brne na Janáčkovej Akadémii múzických umení v štúdiu hry na violu u prof. Jirího Kratochvíla, zakladajúceho člena svetoznámeho Janáčkovho kvarteta. Po skončení štúdia pôsobila 10 rokov v orchestri Slovenského národného divadla a v Dámskom komornom orchestri.

Pedagogickej činnosti sa venuje už vyše 20 rokov. So žiakmi úspešne absolvovala množstvo súťaží,  husľových dielní a workshopov u p. prof. Pazderu z Pražskej Akadémie múzických umení, u Vladimíra Harvana, u Dalibora Karvaya a mnohých iných.

Sme veľmi radi, že od školského roka 2023/2024, bude pani učiteľka vyučovať na našej škole. 

 

Viktor Šuchter, Hra na bicie nástroje, basovú gitaru

aktuálne pôsobí ako stály člen Hudby Ministerstva vnútra SR a orchestra Ľudovej hudby Lúčnica. Často spolupracuje s rôznymi zoskupeniami (Tomáš Rédey trio, GATTCH project), orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla, SĽUK, Musica Aeterna, ŠKO Žilina), účinkuje v predstaveniach na Novej scéne. 

Venuje sa rozmanitým hudobným žánrom, aranžuje skladby pre rôzne zoskupenia i svojich žiakov. Vyštudoval Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v triede Stanislava Mášika. Na našej škole pôsobí od roku 2022.

d

Hra na klavíri, Hudobná teória

Mgr. Magdaléna Bardelčíková

 Po absolvovaní študijného odboru Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave nastúpila ako pedagogička na SZUŠ Macharova. V rokoch 1997-2005 sa venovala výučbe nadaných detí v špecializovaných hudobných triedach SZUŠ, ktoré boli založené na ZŠ Lachova v Petržalke. Pani učiteľka Bardelčíková sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých už takmer 20 rokov. Na SZUŠ Macharova vyučuje Hru na klavír a Hudobnú teóriu.

 

Helena Šagová

je absolventka Konzervatória v Bratislave v triede prof. Masarikovej. Po skončení štúdia v roku 1976 nastúpila ako korepetítorka v letnom oddelení  Konzervatória, neskôr na Tanečnom Konzervatóriu E Jaczovej, kde pôsobila 20 rokov. V rokoch 2001-2019 vyučovala na ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava. Počas pedagogickej praxe absolvovala množstvo seminárov zameraných na kreatívne hudobné a pedagogické vzdelávanie. Žiaci pod jej vedením sa úspešne zúčastnili súťaží v sólovej hre na klavíri a komornej hre. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na SZUŠ Macharova.

 

Bc. Martina Mrovčáková

Venuje sa hre na klavír od svojich siedmych rokov. Aktuálne je študentkou konzervatória v odbore hra na klavíri a vysokoškolsky sa vzdeláva na Pedagogickej fakulte UK v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Zaujíma sa o oblasť kreatívneho hudobného vzdelávania (školenie pod vedením PhDr. Miroslavy Blažekovej) a metódy muzikofiletiky. Na našej škole pôsobí od roku 2022 a aktuálne sa venuje predovšetkým vzdelávaniu najmenších klaviristov.

 

Hra na zobcovej, priečnej a írskej flaute

Mgr. Art. Martin Záhora

Štátne konzervatórium v Bratislave absolvoval v triede doc.Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. s vyznamenaním. Svoje štúdium ukončil  sólovým  výkonom, sprevádzaným Symfonickým orchestrom študentov konzervatória pod taktovkou Gabriela Rovňáka ml. Ako zahraničný študent pôsobil rok na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v  triede Dr. Hansgeorga Schmeisera. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, kde pôsobí aj ako sólista. Získal množstvo cien ako aj titul Najlepší sólový výkon na festivale mládežníckych orchestrov v Poľskom Rybniku v roku 2007, kde mu bola udelená prvá cena. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Považská Bystrica a na Akadémii Musicana v Bratislave. Od roku 2006 je pedagógom na SZUŠ Macharova. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Od roku 2008 je členom Dychového orchestra Ministerstva vnútra a od roku 2013 orchestra umeleckého súboru Lúčnica.

 

Hra na harfe, Spevácky zbor Canens a Sedmohlások, Prípravný ročník hudobnej teórie

MgA. Ivana Záhorová Rovňáková

je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave v odbore hra na harfe a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odbore Hudobný manažment. Počas štúdia absolvovala ročné štipendijné pobyty na Oundle school (UK) a University of Leeds (UK). Hru na harfe rozvíjala pod vedením Mgr.art. Zuzany Törökovej PhD., Roweny Bass a Kataríny Englichovej. Pedagogickej činnosti sa venuje na našej škole už viac ako 15 rokov. 

Vyučuje deti a dospelých všetkých vekových kategórii a dlhodobo pôsobila ako pedagóg zborového spevu na materských a základných školách v Bratislave. Pochádza z hudobnej rodiny a popri hre na harfu študovala aj hru na klavíri, zobcovej a priečnej flaute. Od svojich šiestich rokov navštevovala, pod vedením svojho otca Gabriela Rovňáka, Dievčenský spevácky zbor Canens. Práve vďaka nemu objavila krásu hudby a čaro kolektívneho muzicírovania.

Počas štúdia i pedagogickej praxe  absolvovala množstvo hudobných školení a seminárov, zameraných na kreatívne hudobné vzdelávanie, Orffovu metodiku a prácu s deťmi, pod vedením takých osobností, ako je PaedDr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Marie Novotná PhD., Prof. PhDr. Eva Jenčková CSc., PaedDr. Anna Derevjaníková PhD., Mgr.art. Tomáš Boroš PhD. ArtD a Mgr. Andrea Mašlejová PhD, DiS. art.

Hudobné workshopy a semináre viedla v rámci vzdelávacích projektov Filharmónie Brno a Opery North (Leeds, UK).  Vyučuje hru na harfe, zborový spev, prípravné ročníky hudobnej teórie a hravé hodiny angličtiny „Let´s sing in English“. Od roku 2022 je riaditeľkou SZUŠ Macharova 1.

 

Hra na gitare

Pavol Malovec

Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v odbore hra na gitaru (prof. J. Zsapka) a skladba (prof. J. Pospíšil). Štúdium ukončil verejným koncertom v Slovenskej filharmónii s vlastnou kompozíciou Prelúdium pre gitaru a orchester.  Neskôr študoval kompozíciu na VŠMU u prof. I.Hrušovského a prof. V. Bokesa.
Po skončení štúdií pôsobil ako učiteľ na základných umeleckých školách v Bratislave a okolí. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kompozícii, redaktorsky pôsobil v hudobnom vydavateľstve OPUS a v Hudobnom centre.
Ako hudobný skladateľ vydal mnoho inštruktívnej literatúry pre gitaru, (Prelúdia pre malých gitaristov, Suita pre malých gitaristov, Etudy pre gitaru), a jeho komorné a orchestrálne skladby sa uvádzajú nielen na koncertoch, ale aj  na skladateľských festivaloch. Pedagogickej činnosti sa venuje vyše 40 rokov a mnohí jeho absolventi pokračovali v štúdiu na konzervatóriu a vysokej škole. 

Viac informácií o pánovi Malovcovi nájdete aj na stránke hudobného centra: https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/505-pavol-malovec 

Sólo spev- hlasová pedagogička

Marianna Prievozník Gelenekyová

je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V júni 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave. Vzdelanie si dopĺňala na interpretačných kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Ireny Sylye, Petra Dvorského, Zlatice Livorovej, Dagmar Livorovej a na opernom workshope Jaromíra Brycha. Vystúpila v operných predstaveniach (Karolka v Janáčkovej Jenufe, Resl v Baumgartnerovej Marii Theresii, víla Terka vo Veľkej doktorskej rozprávke, Katarina von Bora v duchovnej opere Hrad prepevný, Mabel v operete Cirkusová princezná) a úspešne sa zúčastňuje speváckych súťaží (Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina - čestné , uznanie a dve interpretačné ceny, Medzinárodná spevácka súťaži v Jihlave - cena Gabriely Beňačkovej).Okrem opernej tvorby sa venuje aj koncertnej literatúre rôznych štýlových období a spolupracuje s poprednými dirigentmi (R. Štúr, K. Zehnder, A. Kokoš. M. Šedivý...) a hudobnými telesami (Orchester Slovenskej Filharmónie, ŠKO Žilina, Metropolitný orchester Bratislava, Slovenský komorný orchester, Štátna filharmónia Košice...)So spevom začínala v nasom speváckom zbore Canens

 

HLBOKÁ- Elokované pracovisko

Hra na zobcovej flaute, Hudobná teória

Mgr. Zuzana Andrejcová

 Venuje sa pedagogickej činnosti od roku 1975, kedy ukončila štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas viac ako 40 ročnej pedagogickej praxe pôsobila na materských, základných i stredných školách v Turčianskych Tepliciach, Prešove, Senci a Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venuje aj tvorbe učebných textov (Modely hlasovo – rytmicko – dychovej – rozcvičky, Hudobno – pohybové činnosti v MŠ, Dejiny hudby v ukážkach a ďalšie), je autorkou publikácie „Škola hudby“, venuje sa muzikoterapii a organizačnej činnosti (slávnostné akadémie, výchovné koncerty, metodické prednášky, kurzy a semináre). Od roku 2005 pôsobí pani učiteľka Andrejcová na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave ako pedagogička zobcovej flauty a hudobnej teórie.   

 

 

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace