Školský poriadok

Školský poriadok SZUŠ Macharova 1 v Bratislave, je vydaný v súlade s § 153 zákona 245/2008 Z. z. ( Školský zákon).,  pre žiakov, pedagogických  a nepedagogických zamestnancov a dospelé osoby v priestoroch školy.

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY


1. SZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

 

2.  Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

3. S týmto školským poriadkom budú oboznámení na prvej vyučovacej hodine navštevovaného predmetu, rodičia na prvom združení v príslušnom školskom roku. Školský poriadok je k nahliadnutiu na vedení školy a na internetovej stránke školy.

 

4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, podľa § 50 ods. 2 Zákona 248/2008 (Školský zákon) ak:

a) žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. zákona 248/2008 (Školský zákon).

 

6. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú zverejňované na internetovej stránke školy: http://www.szus-canens.eu/ 

Čl. 1

Nariadenia školy

 

1.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na základe písomnej žiadosti so súhlasom riaditeľstva  školy maximálne na jeden rok – 12 mesiacov.

 

2.  Ak je žiakovi prerušené štúdium s ukončeným ročníkom na obdobie jedného roka, bude po

prerušení štúdia pokračovať v štúdiu.

 

3.  Ak je žiakovi prerušené štúdium počas školského roka, bude po prerušení štúdia v ďalšom školskom roku zaradený do ročníka, v ktorom štúdium prerušil a zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť školné za mesiace, ktoré žiak navštevoval.

 

4.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o predčasné ukončenie štúdia. Riaditeľstvo školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia, príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia.

 

5.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o vrátenie príspevku  na   čiastočnú  úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastňovať na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne  (kúpeľná liečba, sanatórium a podobne).

 

6.  Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní, príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia.

 

7.  Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Písomné žiadosti rodičov môžu byť zohľadnené.

 

Čl. 2

Organizácia vyučovania

1. Vyučovanie v ZUŠ prebieha prevažne v odpoludňajších hodinách, rozvrhy hodín sú individuálne u každého vyučujúceho.

2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť.       

 

3.   Príchod učiteľov do školy je 15 minút pred začiatkom jeho rozvrhom stanovenej vyučovacej hodiny. Učiteľ môže opustiť pracovisko až po skončení vyučovania. Príchod  a odchod zaznačia zamestnanci do knihy dochádzky.

 

4.  Žiak prichádza na hodinu s dostatočným predstihom a odchádza zo školy po skončení vyučovania.

 

5. Žiak neodkladá v šatni cenné predmety, škola za nich neručí v prípade straty.

 

6. Žiaci sa správajú tak, aby nespôsobili úraz sebe ani ostatným.

 

7. Je zakázané používanie mobilného telefónu a inej techniky počas vyučovacej hodiny. Žiak  môže mobilný telefón použiť s povolením vyučujúceho na kontaktovanie rodiča.

 

Čl.3

Rodičovský príspevok

 

1. Rodičovský príspevok platia rodičia alebo zákonný zástupca v stanovenej výške, ktorá vyplýva z dohodnutého rozsahu a formy štúdia. 

 

2. V prípade vymeškania hodiny na strane žiaka sa rodičovský príspevok nevracia. Na základe dohovoru s pedagógom je možné individuálnu hodinu nahradiť vo vzájomne dohodnutom čase. Skupinové vyučovanie sa nenahrádza.

 

V prípade absencie pedagóga má rodič právo požadovať náhradu hodiny. V prípade, že pedagóg nemá možnosť náhradu hodiny zabezpečiť, žiak za danú hodinu neplatí. Príslušná čiastka mu bude vrátená k 31. januáru, prípadne k 30. júnu príslušného kalendárneho roka. 

 

3. V prípade dlhodobej absencie v rozsahu najmenej troch za sebou idúcich vyučovacích hodín, je možné požiadať o úľavu z rodičovského príspevku. Žiadosť je potrebné poslať elektronicky vedeniu školy na emailovú adresu  skola@szus-canens.eu v najskoršom možnom termíne. Žiadosť bude posudzovaná individuálne vzhľadom na dôvody vymeškania vyučovania.  
4. Výška rodičovského príspevku, uvedená v cenníku školy, sa viaže na poskytnutie čestného prehlásenia. V prípade, že žiak poskytol čestné prehlásenie inej vzdelávacej inštitúcii, výška rodičovského príspevku je navýšená o 55%.


5. Žiak má nárok získať štátnu dotáciu na štúdium jedného individuálneho a jedného kolektívneho predmetu. V prípade, že žiak navštevuje viac hlavných predmetov, (študuje simultánne hru na dva hudobné nástroje / nástroj a sólový spev, prípadne navštevuje viac kolektívnych predmetov), druhý predmet si hradí v plnej výške (cena
je navýšená o 55%).   


6. Možnosti platenia rodičovského príspevku:


a/ 1 splátka za školský rok- do 15.12. prísl. roka
b/ 2 splátky

 •  za 9. – 12. mesiac - do 15.11. prísl. roka
 •  za 1. - 6. mesiac - do 31.03. prísl. roka

c/ 3 splátky

 •  za 9. - 12. mesiac - do 15.11. prísl. roka
 •  za 1. - 3. mesiac - do 15.02. prísl. roka
 •  za 4. - 6. mesiac - do 15.05. prísl. roka

d/ 10 splátok mesačne - do 15. dňa v mesiaci


7. Rodič uhrádza rodičovský príspevok prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet školy. Pre presnú identifikáciu platby je potrebné uviesť do poznámky celé meno žiaka. Informácie ohľadne prvej platby obdrží rodič prostredníctvom emailu v najskoršom možnom termíne, spravidla do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.


8. mesačná výška rodičovského príspevku sa môže znížiť:

- pre súrodencov študujúcich na SZUŠ platí  zľava zo spoločného základu mesačného rodičovského príspevku 5 Euro
- pri viacodborovom štúdiu vo výške 5 Euro z mesačného rodičovského príspevku
- pri získaní sponzora školy na podporu zabezpečenia vzdelávania a koncertnej činnosti umeleckých kolektívov školy doma a v zahraničí, SZUŠ poskytne odmenu vo výške 10% z celkovej sumy, po zaregistrovaní na účte SZUŠ.


9. Opatrenia školy pri nedodržaní dohodnutého termínu splatnosti rodičovského
príspevku:


a/ ak dohodnutá výška a forma platenia rodičovského príspevku nebola realizovaná do 30 dní po splatnosti termínu a v uvedenom období nedošlo k zmene dohody o
úhrade rodičovského príspevku, škola pozastaví ďalšie vyučovanie príslušného žiaka podľa predtým dohodnutého rozsahu a túto skutočnosť telefonicky, osobne, alebo písomnou formou oznámi rodičom, resp. zákonnému zástupcovi


b/ ak do skončenia najbližšieho hodnotiaceho obdobia nedôjde k dohode o úhrade 
rodičovského príspevku, žiak /študent, bude zo štúdia vylúčený


c/ zo strany SZUŠ ostáva v platnosti požiadavka na úhradu skutočných nákladov
spojených s vyučovaním do termínu pozastavenia vyučovania žiaka /študenta.

Čl. 4

Práva žiakov

Žiak má právo:

 • na slobodu prejavu v súlade s právnymi a mravnými normami Slovenskej republiky
 • vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek
 • na zrozumiteľný výklad učiva
 • k učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
 • na omyl
 • vedieť termín skúšania 
 • na objektívne hodnotenie
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov
 • sedieť s kým chce, pokiaľ  svojim  správaním  neruší  učiteľa  alebo spolužiakov
 • na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté OSN v roku 1959 a Dohovoru o právach dieťaťa ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990
 • Práva zákonného zástupcu:
 • Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na žiadosť plnoletého žiaka môže riaditeľstvo základnej umeleckej školy:
 • prerušiť žiakovi štúdium
 • predčasne ukončiť štúdium
 • zmeniť učiteľa hlavného predmetu
 • nariadiť preskúšanie žiaka - ak existujú pochybnosti o správnosti klasifikácie podľa §9 ods. 3 a 4 Vyhlášky o ZUŠ 324/2008 Z. z.
 • ·       v odôvodnených prípadoch ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako jeden deň

Čl. 5

Dochádzka žiakov do školy

1.  Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru určené učebným plánom  v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

 

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní. Ak ich neospravedlní, môže sa neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

 

3. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania:

 • na jeden deň -  uvoľňuje učiteľ hlavného predmetu
 • na viac dní  - uvoľňuje riaditeľstvo školy na základe písomnej žiadosti.

 

4. Žiak je povinný chrániť svoje, ale aj zdravie ostatných spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci, škola bezprostredne po úraze zabezpečí odborné lekárske ošetrenie, informuje rodiča a vykoná záznam o úraze.

 

5. Pri prejave akútneho, prenosného a infekčného ochorenia vyučujúci oboznámi riaditeľstvo školy, rodiča. Ak nie je možné telefonicky informovať rodiča, zabezpečí škola  lekárske ošetrenie v sprievode dospelej osoby.

 

6. Ak žiak vymešká 3 vyučovacie  hodiny po sebe bez oznámenia, triedny učiteľ je povinný upozorniť zákonného zástupcu žiaka – písomne alebo telefonicky.

 

7. O dochádzke a prospechu žiaka rodičia sa môžu informovať:

 • v čase vyučovacej hodiny svojho dieťaťa - v individuálnom vyučovaní
 • pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní
 • na rodičovskom združení

 

8. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia v predmete viac ako 40 % vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu  podá návrh vedeniu školy žiaka neklasifikovať a po schválení mu bude umožnené komisionálne preskúšanie.

 

 Čl. 6

Správanie sa žiakov

1. Ku všetkým  učiteľom, zamestnancom školy, spolužiakom a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.

2. Na podujatia školy prichádzajú žiaci s časovým predstihom, aby sa dôkladne na dané podujatie pripravili.

3. Na vyučovanie si žiaci nosia požadované pomôcky.

4. Žiaci dbajú  o svoju osobnú hygienu.

5. Žiaci sa svedomito a systematicky pripravujú na všetky vyučovacie hodiny, ktoré v SZUŠ navštevujú. Žiaci udržujú svoje pracovné miesta a okolie v čistote a poriadku.

6. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.

7. Na vyučovaní sa žiaci správajú slušne, sledujú výklad, aktívne a tvorivo pracujú, nevyrušujú.

8. Ak chcú odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

9. Ak sa nepripravia, alebo nevypracujú si domácu úlohu, ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedú dôvod svojej nepripravenosti.

10. Žiaci dbajú o čistotu a poriadok v budove, aj v ich okolí, rôzne odpadky hádžu  do nádob na to určených.

11. Žiakom je zakázané manipulovať s didaktickou technikou a oknami, môžu to vykonávať len so súhlasom učiteľa.

12. Nie je dovolené nosiť  do  školy  predmety, ktoré žiak na vyučovaní nesúvisia s vyučovacím procesom, cenné predmety, väčšiu sumu peňazí. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.

13. Je zakázané v priestoroch školy používať omamné látky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

14. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov. V prípade takéhoto správania je žiak povinný na to upozorniť vyučujúceho, prípadne vedeniu školy.

15. Ak žiaci úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodia školský majetok, zákonný zástupca žiaka je povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.

16. Na podujatiach školy dodržiavajú pokyny učiteľa a ostatných pedagógov, dodržiavajú termín, miesto a čas týchto podujatí.

17. Na podujatie chodia žiaci vhodne oblečení a obutí.

18. Počas vyučovania je zakázané jesť a telefonovať.

 

Čl. 6

Starostlivosť o prostredie a majetok školy

1. Žiaci nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. Úmyselné poškodenie alebo  poškodenie z nedbanlivosti sú zákonní zástupcovia povinní v plnej miere uhradiť.

 

2. Pri prestupe na inú školu sú žiaci povinní vrátiť všetky vypožičané materiály škole.
 

Čl. 7

Starostlivosť o svoje zdravie

1. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.

 

2. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky.

 

Čl. 8

Výchovné opatrenia

1. Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľstvo školy opatrenia formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie štúdia.

 

Čl.9

Spolupráca rodiny a školy

1. Zákonný zástupca žiaka má právo poznať školský vzdelávací program, byť informovaný o prospechu svojho dieťaťa, požiadať učiteľa o konzultácie, požiadať o komisionálne preskúšanie, o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania, zúčastňovať sa na podujatiach školy, podávať námety, sťažnosti a pripomienky na zlepšenie výchovno - vzdelávacieho procesu.

 

2. V mimoriadnych prípadoch sa zákonný zástupca žiaka môže zúčastniť aj na vyučovacej hodine.

 

3. Povinnosťou rodičov je dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom, zúčastňovať sa zasadnutí RZ, triednych prehrávok, koncertov a kultúrnych podujatí školy.

 

4. Rodič je povinný informovať vyučujúceho o zdravotných alebo iných závažných problémoch dieťaťa.

 

5. Rodič je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmeny v osobných údajoch žiaka.

 

6. Žiak /študent/, SZUŠ  nesmie bez vedomia a súhlasu vedenia školy, účinkovať v iných telesách umeleckého zamerania, zúčastňovať sa verejných súťaží apod., v ktorých by uplatňoval spevácke, hudobno-nástrojové, literárno-dramatické a tanečné  zručnosti nadobúdané na SZUŠ.

7. Ak žiak a jeho rodičia uvažujú, prípadne sa rozhodnú pre pokračovanie v štúdiu umeleckého zamerania na strednej odbornej škole a v rámci prijímacích skúšok je požadované preukázanie umeleckých zručností a návykov, alebo teoretických vedomostí - túto skutočnosť je potrebné ohlásiť vedeniu SZUŠ v dostatočnom časovom predstihu /najmenej 1 rok pred plánovaným vykonaním prijímacích skúšok.

8. V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z týchto dôvodov: choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine, aktivita organizovaná inou školou, bude jeho účasť na vyučovaní ospravedlnená.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny v školskom poriadku uskutočňuje riaditeľstvo školy

 

2. Tento Školský  poriadok nadobúda účinnosť od 01.09. 2022 

Týmto sa ruší platnosť ustanovení Organizačného poriadku školy z 01.09. 2021

 

 

V Bratislave 01.09. 2022

                               Gabriel Rovňák

                                 riaditeľ školy

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím